komunalny_odpad

KOMUNÁLNY ODPAD


IMG 0537

Podstatnú časť činnosti Technických služieb predstavuje nakladanie s komunálnym odpadom. Všetci obyvatelia nášho mesta by mali zvýšiť svoje úsilie pri triedení domového odpadu nielen preto, že to prikazuje zákon, ale hlavne kvôli ekonomickým dopadom. V roku 2016 začal platiť nový zákon o odpadoch, podľa ktorého by mesto, resp. jeho obyvatelia, mali platiť len za nakladanie s ostatným - netriedeným odpadom. Náklady na triedený odpad by mali znášať organizácie zodpovedné zo zákona (výrobcovia, dovozcovia, …)


> TERMÍNY UPRATOVANIA / PRISTAVENIA VOK


Poplatok za komunálny odpad:
a) Pre fyzické osoby je 0,090 €/os./deň, čo znamená 32,85 €/os./rok
b) Pre podnikateľov a právnické osoby, u ktorých je zavedený množstevný zber, je:
     - pri 70, 110, 1100 l nádobe ............................. 0,025 € / 1l odpadu
     - pri veľko-objemovom kontajneri (VOK) .......... 0,200 € / 1kg odpadu

> ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ZBERNEJ NÁDOBY


Prečo separovať odpad ?

recik

Správnym triedením jednotlivých zložiek odpadu znižujeme objem komunálneho odpadu, šetríme životné prostredie a energie. Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu, čo umožňuje opätovné využitie odpadu recykláciou a zároveň zníženie množstva komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky.

Separovanie surovín ako papier, sklo, kovy a podobne je ekonomicky výhodné pre spracovateľov ale aj pre občanov. Technické služby vďaka odpredaniu druhotných surovín získavajú finančné prostriedky, vďaka ktorým znižujú poplatky za komunálny odpad pre občanov mesta.

Ako separovať odpad ?

PAPIER

seppap

Noviny, časopisy, knihy, telefónne zoznamy, krabice, kartóny, papierové obaly, papierové sáčky, zošity, spisy, katalógy, reklamné letáky, kancelársky papier

Nevhadzujte: mokrý papier, viacvrstvové obaly od mlieka a ďalších nápojov potiahnuté fóliou, kopírovací ako aj mastný papier, plienkové nohavičky-pampersky, použité papierové vreckovky a hygienické potreby

 

SKLO

sepsklo

Nevratné obaly zo skla od nápojov - bez akýchkoľvek uzáverov, sklenené nádoby, sklenené poháre od zaváranín

Nevhadzujte: porcelán, keramiku, žiarovky, žiarivky, zrkadlá, drôtované sklo, TV a PC obrazovky, autosklo, uzávery z fliaš a pohárov

 

 

PLASTY + KOV + VIACVRSTVOVÉ OBALY

sepplas

PET fľaše od nápojov, ktoré je potrebné pred vyhodením stlačiť, obaly z drogérie, pracích práškov, kelímky od mliečnych výrobkov a nátierok, plastové črepníky, záhradný nábytok, plastové, novodurové rúry, igelity, igelitové a mikroténové sáčky, obaly z vajec, ovocia...

 

 

sepplas

Kovové obaly z konzerv, kompótov, z pokrmov pre psov a mačky tak železné ako aj hliníkové, zbavené zvyškov potravín, hliníkové predmety, čistý alobal, kovy, nápojové plechovky, kovové súčiastky

Viacvrstvové obaly – stlačené viacvrstvové obaly od mlieka, džúsov, jogurtových nápojov, kávy, smotanyZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

nesep

Bežný komunálny zmesový odpad

Nevhadzujte: odpad určený na separáciu a nebezbečný odpad


KOMUNÁLNY, SEPAROVANÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Interval zberu:
Rodinné domy - 1 x 14 dní
Bytové domy 1 x 7 dní

Odpad, ktorý nie je zaradený do žiadnej zo skupín na separovanie, patrí do ostatného - komunálneho odpadu s výnimkou nebezpečného odpadu, ktorý je likvidovaný osobitným spôsobom (akumulátory, monočlánky, žiarivky a výbojky, televízory, práčky, chladničky, mikrovlné rúry, rýchlovarné kanvice, fény, elektrické variče, obaly z farieb, ...

Nebezpečný odpad je možné priniesť kedykoľvek počas pracovnej doby do ZBERNÉHO DVORA - Technické služby Brezno , Rázusova č.16.

Strešnú krytinu – ETERNIT, ako aj iný nebezpečný odpad obsahujúci azbest - je potrebné odovzdať organizácii, ktorá má potrebné povolenie na nakladanie s týmto odpadom (napr. DETOX – Banská Bystrica), Technické služby Brezno nemajú povolenie na nakladanie s týmto druhom odpadu.

POUŽITÉ OLEJE A TUKY
- rodinné domy
- bytové domy
- reštaurácie, kuchyne a vývarovne

Použité jedlé oleje a tuky je možné priniesť kedykoľvek počas pracovnej doby v uzavretej nádobe do ZBERNÉHO DVORA - Technické služby Brezno, Rázusova 16.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
Kompostáreň - Mostárenská ulica
- Otvorené od 08:00 do 13:00 hod
- vyváža a kompostuje sa tam tráva z kosenia verejných plôch mesta, lístie, rastlinný odpad, konáre, zemina z výkopov v meste
- sem môžu privážať biologický rozložiteľný odpad zo záhrad aj obyvatelia mesta

Sady a parky - Hronská ulica
- obyvatelia môžu voziť tento odpad aj do dvoch veľko-objemových kontajnerov - jeden na trávu, zelinu, lístie / druhý na konáre
- tento odpad je možné priviezť kedykoľvek, nakoľko kontajnery sú voľne prístupné v období od 1.3. od 30.11. v roku

Rodinné domy
- svojpomocné kompostovanie

> ŽIADOSŤ O PRIDELENIE KOMPOSTÉRA

OBJEMNÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ BEZ OBSAHU ŠKODLIVÍN
- na zber sa používajú 5 -7 m3 otvorené kovové kontajnery (vanička)
- interval zberu: min 2x ročne (jar, jeseň) podľa rozpisu lokalít
- miesto a čas pristavenia kontajnerov zverejňujú Technické služby.
Kontajner je možné aj objednať.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
- obyvateľ môže doviezť do zberného dvora za úhradu 25€ / tona
- neplatí pre právnické osoby - podnikatelia

SEPAROVANÝ ZBER
Interval zberu:
- plasty / kov / obaly - utorok
- sklo - streda v nepárny týždeň
- papier - štvrtok
Rodinné domy zbierajú separovaný odpad do vriec.
Nevykonávanie separácie je sankcionovateľné.


ODPAD NA ODOVZDANIE DISTRIBÚTOROVI (VÝROBCOVI)

NESPOTREBOVANÉ HUMÁNNE A VETERINÁRNE LIEČIVÁ
Interval zberu:
- celoročne v prevádzkovej dobe distribútora
Miesto zberu/odovzdania:
- distribútorovi výrobku (lekáreň, veterinárne ambulancie)
Spôsob:
- bezodplatne

ODPADOVÉ PNEUMATIKY
Interval zberu:
- celoročne v prevádzkovej dobe distribútora
Miesto zberu/odovzdania:
- distribútorovi výrobku (autoservis, pneuservis)
Spôsob:
- bezodplatne

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.