Výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk 11 .11. 2021 - zimná údržba miestnych komunikácií na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno

                                                                                                               

                                                                                                             

Výzva na predloženie cenovej ponuky

(zákazka podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

 

Názov:                                               Technické služby Brezno

Sídlo:                                                Rázusova 16, 977 01 Brezno

Štatutárny zástupca:                        Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ príspevkovej organizácie

IČO:                                                  00 183 067

DIČ:                                                  2021222984

Tel.:                                                   0905404562

E-mail:                                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Internetová stránka:                         www.tsbrezno.sk

Kontaktná osoba vo VO:                  Ing. Lukáš Jeremiáš

Telefón:                                            0905 404 562

e-mail:                                               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vo veciach technických:                  Dušan Auxt

Telefón:                                            0905 399 208

e-mail:                                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 1. Názov predmetu zákazky: „Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno
 1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo

 1. Stručný opis predmetu zákazky:

Vykonávanie zimnej údržby na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno. Druh činnosti je odhŕňanie snehu, posyp podľa potreby, prepravné práce, frézovanie snehu, nakladanie.

 1. Miesto dodania predmetu zákazky:

Miestne komunikácie na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno. Viď Príloha č.1

 1. Možnosť predloženia variantných riešení:

Neumožňuje sa

 1. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

            Začiatok doby plnenia: 20.11.2021

   Koniec doby plnenia: 30.04.2022

 1. Financovanie predmetu zákazky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Technických služieb mesta Brezna. Platba sa uskutoční na základe fakturácie formou bankového prevodu. Faktúra musí byť doručená v dvoch origináloch a jej súčasťou je príloha, ktorú tvorí dodací list. Splatnosť daňového dokladu je 30 kalendárnych dní odo dňa jeho vystavenia. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu.

 1. Spôsob určenia ceny:

 

 • Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v EUR (€, eur) prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača.
 • Do ceny treba započítať všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa 2 a § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. a § 3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača. Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená ako cena maximálna počas jej platnosti a musia v nej byť zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s kompletnou dodávkou tejto zákazky
 • Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu v ponuke uvedie v zložení cena bez DPH za celý predmet zákazky, DPH a cena s
 • Ak uchádzač nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty v predloženej ponuke na túto skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní a uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH ako navrhovanú zmluvnú cenu celkom.
 1. Podmienky účasti uchádzačov:

            Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti      týkajúce sa osobného postavenia:

 • Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 1 písm. e) zákona – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a lebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a lebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
 • Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
 • Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

 

 1. Obsah ponuky uchádzača:
  • Vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača - Príloha č. 1
  • Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie súťažných kritérií - Príloha č. 2
  • Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača - Príloha č. 3

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný     obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov

 1. Lehota na predloženie ponuky:

            do 19.11.2021 12:00 hod

 

 1. Pokyny na zostavenie ponuky:

Ponuka sa predkladá v listinnej podobe v slovenskom jazyku.

Obal ponuky, musí obsahovať:

 • adresu verejného obstarávateľa,
 • adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),
 • označenie: „Cenová ponuka – neotvárať“
 • heslo: Zimná údržba.".
 1. Spôsob a miesto predloženia/doručenia ponuky:

Doručenie poštou, osobne alebo emailom  na adresu Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa uchádzačovi vráti neotvorená.

 

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa kritéria určeného vo Výzve.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH., vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 9. Spôsob určenia ceny a uvedená v návrhu na plnenie  kritéria (príloha č. 2 Výzvy).

Určenie poradia uchádzačov vykoná verejný obstarávateľ porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien, Ponuky budú zoradené vzostupne podľa ceny celkom v EUR vrátane DPH. Ponuka s najnižšou cenou celkom sa umiestni na prvom mieste poradia. Ponuka s najvyššou cenou celkom v eurách sa umiestni na poslednom mieste poradia.

Verejný obstarávateľ následne vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste poradia, splnenie podmienok účasti podľa bodu 10. Podmienky účasti uchádzačov a splnenie  požiadaviek na predmet zákazky podľa bodu 11. Obsah ponuky uchádzača.

Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

 1. Lehota viazanosti ponúk:

            Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty stanovenej verejným obstarávateľom t. j. 6 mesiacov.

 

 1. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

            Ing. Lukáš Jeremiáš, t.č. 0905404562, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

            Pokiaľ sa vo výzve nachádzajú údaje určujúce konkrétnu výrobnú značku, typ, či   konkrétneho výrobcu materiálu alebo zariadení, môže uchádzač v tomto prípade v       ponuke predložiť aj ekvivalentné materiály pri dodržaní minimálnych technických     parametrov pôvodne navrhnutého materiálu resp. zariadení. Uchádzač predloží v          ponuke        samostatný zoznam použitých ekvivalentných riešení.

            Ak ponuka bude obsahovať osobné údaje alebo iné informácie, ktoré uchádzač   považuje za dôverné, je potrebné zo strany uchádzača predložiť dokument, v   ktorom presne uvedie, ktoré údaje alebo iné informácie považuje za dôverné.

            Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak        nastanú          okolnosti podľa § 57 zákona.

            Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením           ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému            obstarávateľovi.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.

            Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky,       neupravené v tejto výzve na predloženie ponuky sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona

            č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                                               Ing. Lukáš Jeremiáš

                                                                                   riaditeľ Technických služieb Brezno

Prílohy:

príloha č.1 – Identifikačné údaje uchádzača

príloha č.2 - Návrh uchádzača na plnenie súťažných kritérií

príloha č.3 - Vyhlásenie uchádzača

príloha č.4 – Návrh zmluvy o dielo

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.