Výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk 27.11.2017

Výzva na predkladanie ponúk : Priesady kvetov

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnej Smernice o verejnom obstarávaní

 1. Predmet zákazky
 Priesady kvetov
 2. Opis predmetu zákazky
 priesady kvetov podľa Prílohy č. 1 Návrh na plnenie súťažných kritérií
 3. Lehota dodania predmetu zákazky
 najneskôr do 05.05.2018
 4. Miesto dodania predmetu zákazky
 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01  Brezno. V prípade požiadaviek obstarávateľa na celom území mesta Brezna.
 5. Typ zmluvného vzťahu
 objednávka
 6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
 áno
 7. Možnosť predloženia variantných riešení
 áno, po odsúhlasení obstarávateľom
 8. Tvorba ceny za predmet zákazky
 cena sa stanoví v EUR bez DPH, zaokrúhlene matematicky na dve desatinné miesta. Cenu žiadame staviť v štruktúre podľa Prílohy č.1 . Uchádzač v cenovej ponuke upozorní verejného obstarávateľa na to, či je alebo nie je platcom DPH.
9. Predpokladaná hodnota zákazky
 nie
 10. Podmienky účasti
 Uchádzač spracuje cenovú ponuku podľa Prílohy č. 1 . 
 11. Miesto a lehota predkladania ponúk
 Ponuku je potrebné doručiť poštou, osobne v uzatvorenej obálke s označením "Priesady kvetov 2018" alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Ponuka musíbyť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Lehota na predkadanie ponúk do: 27.11.2017, 12:00 hod.
 12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 najnižšia cena
 13. Ďalšie informácie

Priesady musia byť zakorenené, zdravé bez poškodení a bez fiziologických defektov. 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Lehota počas ktorej nie je možné odvolať ponuku  - lehota viazanosti je do 31.12.2017. 

 

 

 

 

 

Návrh na plnenie súťažných kritérií

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov :  Technické služby
Sídlo :  Rázusova 16, 977 01  Brezno
IČO :    00183067


Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
Platca DPH:(vypísať slovom áno / nie)

 

Číslo zákazky Popis Merná jednotka Množstvo Jedn.cena bez DPH Cena spolu bez DPH
 1 begónka červená nízka  ks  1000     
 2  begónka biela nízka ks  1000    
 3  begónka ružová červený list  ks  1000    
 4 starček prímorský   ks  100    
 5 mini sirôtka  ks  500    
 petúnia ťahavá biela  ks  100    
 7 petúia ťahavá fialová   ks 100     
 8  sirôtka veľkokvetá biela  ks  500    
 9 sirôtka veľkokvetá žltá   ks  500    
 10  sirôtka veľkokvetá fialová ks   500    
11  sirôtka veľkokvetá červená   ks 500     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

                                   

V .......................       dňa............................                .................................................

Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.