Výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk 29.05.2017 - 02.06.2017

Výzva na predkladanie ponúk - výsadbové dreviny

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnej Smernice o verejnom obstarávaní

 1. Predmet zákazky
 Výsadbové dreviny
 2. Opis predmetu zákazky
 Výsadbové dreviny podľa bližšej špecifikácií viď príloha č. 1
 3. Lehota dodania predmetu zákazky
 do 14 dní od doručenia objednávky víťaznému uchádzačovi
 4. Miesto dodania predmetu zákazky
 Technickéslužby Brezno, Rázusova 16, 977 01  Brezno. V prípade požiadaviek obstarávateľa na celom území mesta Brezna.
 5. Typ zmluvného vzťahu
 Objednávka
 6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
 áno
 7. Možnosť predloženia variantných riešení
 nie
 8. Tvorba ceny za predmet zákazky
 Cena sa stanoví v EUR bez DPH, zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Cen žiadame stanoviť v štruktúre podľa Prílohy č. 1 . Uchádzač v cenovej ponuke upozorní verejného obstarávateľa na to, či je alebo nie platcom DPH.
 9. Predpokladaná hodnota zákazky
 nie
 10. Podmienky účasti
 Uchádzač spracuje cenovú ponuku podľa Prílohy č. 1
 11. Miesto a lehota predkladania ponúk
 ponuku je potrebné doručiť poštou, osobne alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .Lehota na predkladanie ponúk do : 02.06.2017 do 12:00 hod.
 12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena / kvalita. 
 13. Ďalšie informácie

Kritéria na dreviny: Zemný bal musí byť nepoškodený, prekorenený, zhustený vlásočnicovými koreňmi. Kmeň musí byť zdravý, bez poškodení, bez fyziologických defektov. Koruna musí byť zapestovaná podľa jednotlivých faxónov, nepoškodená, súmerná.

ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak cenová ponuka nebue vyhovovať finančým možnmostiam verejného obstarávateľa. Neúspešným uchádzačom verejý obstarávateľ zašle infomrmáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk.

 

 

 

 

 

Návrh na plnenie súťažných kritérií

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov :  Technické služby
Sídlo :  Rázusova 16, 977 01  Brezno
IČO :    00183067


Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
Platca DPH:(vypísať slovom áno / nie)

 

Číslo zákazky Popis Merná jednotka Množstvo Jedn.cena bez DPH Cena spolu s DPH
 1 Carpinus betulus Fastagiata   ks    
 2 Pinus banksiana   ks  4    
 3 Platanus acerifiolia   ks  2    
 4 Acer platanoides "Globosum"   ks    
Quercus robur " Concordia"  ks     
 6 Juniperus communis (var. taxus)   ks  6    
 Pennisetum alopecuroide  ks    
 8 Festuga glauca   ks  30    
 9 Larix decidva   ks  2    
10  Juglas regia   ks  2    
11  Quercus robra  ks   2    
 12 Platanus acerifolia   ks  5    
 13 Iberis sempervirens   ks 12    
14  Carex ornithopoda   ks 17     
 15 Campanula carpatica "White Clips"  ks   7    
 16 Larix decidua " Pendula" ks  1    
 17 Cornus alba "Sibirica Variegata"   ks  2    
18  Leucanthemum vulgare  ks   13    
 19 Festuca cinerea   ks 18     
20  Abies concolor " Compacta"   ks    
 21 Spiraea japonica "Albiflora"   ks  9    
 22 Juniperus squmata " Blue star"  ks   3    
 23 Abies nordmanniana "Pendula"   ks  1    
24  Astrantia major   ks  12    
25  Juniperus procumbens "Nana"  ks   3    
26 Achillea anthea ks 3    
27 Lychnis coronaria ks 20    
28 Vres  ks 48    
           

 

                                   

V .......................       dňa............................                .................................................

Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.