Dokumenty na zverejnenie


Technické služby mesta Brezno, ako príspevková organizácia mesta Brezno, spravujúca majetok mesta Brezno, podľa ust. § 9a ods.2 v nadväznosti na § 9a ods.9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 27/2011 zo dňa 17.2.2011 týmto

 O Z N A M U J E ,

že nehnuteľný majetok  - mesta Brezno:

Nebytové priestory v budove Mestského futbalového štadióna, na ulici Fraňa Kráľa č.1 v Brezne, súp.č.1221 postaveného na pozemku parcela registra C-KN č. 692/1, evidovanej na LV č. 2351, nachádzajúce sa na 2. nadzemnom podlaží, č.209, o výmere 90,87 m²

sa  bude prenajímať  v súlade s  § 9a ods. 1 písm. c) v nadväznosti na   § 9a ods. 9  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

priamym nájmom

s nasledovnými podmienkami:

 -nájomná zmluva sa uzatvorí na dobu určitú a to na dobu 3 rokov odo dňa účinnosti zmluvy,

-minimálna požadovaná výška nájmu je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno 384.- € mesačne bez nákladov na poskytovanie služieb spojených s nájmom.

-nájomca nemôže dať predmet nájmu do podnájmu, ani do držby tretím osobám.

Jediným kritériom hodnotenia bude najvyššia ponúknutá cena mesačného nájmu.

Súťažné návrhy je potrebné predkladať v zalepenej obálke, na ktorej bude zreteľne označené:

-adresát (Technické služby mesta Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno),

-presná identifikácia odosielateľa: právnická  osoba  - názov, sídlo a IČO, osoba oprávnená konať za právnickú osobu - titul, meno a priezvisko (ak je oprávnených konať viac osôb, tak uviesť všetky osoby); fyzická osoba – podnikateľ, titul, meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a IČO, miesto trvalého pobytu,

-heslo „nebytové priestory Mestský futbalový štadión“

K svojmu návrhu navrhovateľ priloží:

-čestné vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a) až g), alebo        v § 9a ods. 7, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,

-originál, overená fotokópia alebo kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra  resp. iného registra, nie staršieho ako tri mesiace.

Z ponukového konania bude vylúčená ponuka záujemcu:

-  ak bude ponuka doručená po lehote určenej na predkladanie ponúk,

- ak nebude ponuka obsahovať všetky požadované údaje a dokumenty (listiny),

- ak bude mať záujemca záväzky voči mestu Brezno (daňové a iné nedoplatky) po lehote splatnosti.  

Technické služby mesta Brezno si vyhradzujú právo odmietnuť predložené návrhy aj bez udania dôvodu alebo zrušiť ponukové konanie. Predkladanie cenových ponúk nezaväzuje Technické služby mesta Brezno k povinnosti uzatvoriť nájomnú zmluvu.

 Podľa § 9a ods. 5 v nadväznosti na § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Technické služby mesta Brezno týmto stanovujú lehotu na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o nájom uvedeného majetku mesta

do 26.04.2016, najneskôr do 12.00 hod.

Cenové ponuky je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej forme na tlačive, na sekretariát Technických služieb mesta Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno.  Pri ponukách zasielaných poštou nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa.

 Tlačivá na predkladanie cenových ponúk a tlačivá čestného vyhlásenia si môžu navrhovatelia vyzdvihnúť osobne na sekretariáte Technických služieb, alebo si ich môžu stiahnuť na webovom sídle Technických služeb www.tsbrezno.sk

Bližšie informácie poskytnú pracovníci Technických služieb :

telefonicky -  na č. tel. 048/ 611 25 47

emailom - na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tlačivo na stiahnutie:

cenová ponuka

cenová ponuka (.pdf)

čestné vyhlásenie

čestné vyhlásenie (.pdf)(.pdf)

 

 

 

V Brezne  11.04.2016

Zmluvy, faktúry a objednávky

sú zverejňované na stránke mesta Brezno

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.