Dokumenty na zverejnenie

ZVEREJNENIE ZÁMERU  NÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

                                                          MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

  • časť stavby - plocha o výmere 146 m2 ,   ú. Brezno:
  • časť budovy areálu Zimného štadióna , ŠLN č. 34, Brezno parcelné č. 689/14, súpisné č. 2157, na druhom nadzemnom podlaží číslo miestností 249-256

          

       Nájomca:  Maroš Živčák, Lúčna 4019/25A, 977 03 Brezno,

                        IČO: 46 251 081

V  Brezne  dňa  06.09.2021        

                                                .................................................

                                                           JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                    primátor mesta

Zmluvy, faktúry a objednávky

sú zverejňované na stránke mesta Brezno

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.