Dokumenty na zverejnenie

Obchodná verejná súťaž - vyhodnotenie 

Podávanie najvhodnejších návrhov na uzavretie Zmluvy o o úprave vzájomných záväzkových vzťahov – prevádzkovanie navigačného systému podnikateľov na stĺpoch verejného osvetlenia v správe vyhlasovateľa za účelom umiestnenia reklamných stavieb a o prevádzke komerčného systému.

Výsledok súťaže:

Na posúdenie predložených návrhov zmlúv vymenoval riaditeľ organizácie Technické služby Brezno dňa 27.12.2019 komisiu v zložení:

Ing. Iveta Purgatová

Mgr. Alena Peniaková

Miroslav Makový

Komisia zasadala k vyhodnoteniu podaných návrhov zmlúv dňa  27.12.2019 o 13:00 hod., oboznámila sa s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, v nadväznosti na § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo

navrhovatelia :

1. VEGO MARKETING, s.r.o.            20.12.2019 12:30 hod.

Komisia vyhodnotila súťažné návrhy v rozsahu schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže. Komisia vykonala výber najvhodnejšieho návrhu v súlade s § 286 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno a schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže zo dňa 11.12.2019 ktorým je súťažný návrh s najvyššou ponúknutou cenou za celý predmet zákazky:

VEGO MARKETING, s.r.o.

Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

Spoločnosť VEGO MARKETING, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vl.č. 18746/S.

IČO: 45 672 695IČ DPH: SK2023083667

s ponukou 100 EUR bez DPH / rok/reklamná stavba, pri min. množstve 40 ks.

Zmluvy, faktúry a objednávky

sú zverejňované na stránke mesta Brezno

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.