Cintorínske služby

cnfar2Cintoríny by mali byť dôstojnými miestami posledného odpočinku všetkých zosnulých a o to sa snažia aj Technické služby Brezno. Dovedna spravujú dva mestské cintoríny na Školskej a Cintorínskej ulici a jeden v miestnej časti Bujakovo Padličkovo. Celkovo sa na nich nachádza  3426 hrobových miest, ktorých okolie upravujú zbieraním komunálneho odpadu / likvidácia divokých skládok na cintoríne / vysypavaním chodníkov štrkom, oprava schodíkov, čistenie rigolov, orezávanie vyrastených kríkov kosením a odvozom trávy, hrabaním a likvidáciou spadnutého lístia, zvozom odpadkových košov a v zimnom období aj ručne odpratávaním snehu, kvetinou výsadbou a údržbou pred Domom smútku ako aj na vojenských hroboch a hroboch osobností mesta.  

 

Služby poskytované v rámci správy o mestské cintoríny:

- výkop, odkrytie, zakrytie a následná úprava hrobového miesta po pohrebe

- prechodné uloženie zomrelého v chladiacom zariadení

- poskytnutie priestorov pre vystavenie rakvy pred a počas obradu

 -vykonanie smútočnej rozlúčky so zomrelým a obradu podľa želania a objednávky obstarávateľa pohrebu

-vedenie evidencie súvisiace s prevádzkovaním pohrebísk

- prevádzkovateľ pohrebísk usmerňuje prevádzkovateľov pohrebných služieb ako aj stavebných, kamenárskych a iných firiem, poskytujúcich služby na pohrebiskách

 

Prístup na pohrebiská:

pohrebisko -na Cintorínskej ulici a na Padličkove je otvorené non stop 

pohrebisko na Školskej ulici

je otvorené v období od 01.03 do  30.9 v čase od 06.00-21.00 hod

                   v období od 01.10. do 28.02 v čase  od 07.00-19.00 hod 

Každý návštevník je povinný pred zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez osobitného upozornenia

Všetko čo sa týka pohrebísk, vybavite na Technických službách u správkyni pohrebísk.

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.