Miestne komunikácie

 MG 0879Údržbu až 82 km asfaltových a ďalších 80 km poľných ciest zabezpečujú Technické služby Brezno. Táto činnosť zahŕňa aj obnovu miestnych komunikácií, ktorá je okrem opráv zameraná na letné a zimné čistenie vozoviek a chodníkov v správe technických služieb. Vďaka novým technológiám a kvalitnej tímovej práci dokážu zabezpečiť opravu asfaltových ciest s využitím recyklovanej asfaltovej drvy a korekcie poľných ciest s použitím drobného štrku.

Akékoľvek iné inžinierske siete umiestnené v telesách ciest napríklad: kanalizačné šachty, vodárenské šachty, spojárske šachty, elektrárenské šachty, ... nie sú v správe  TS, ich poruchy riešia príslušní správcovia.

Okrem ciest, ktoré sú v správe TS sú na území mesta

- cesty I. a II. triedy v správe RSC, SSC : ulice ČSA, Chalupkova, Rázusova, Kuzmányho, Tisovská cesta, Švermova

- účelové komunikácie vedúce k objektom vo vlastníctve fyzických, právnických osôb

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno